Obchodní podmínky | fotbalovysen.cz

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

J&S Group, s.r.o. Cestovná kancelária so sídlom Sibírska 18, 911 01 Trenčín IČO: 46 752 633 / DIČ: 202 355 3521 / IČ DPH: SK202 355 3521 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vložka č. 30773/R

J&S Group, s.r.o. Cestovní kancelář se sídlem Sibírska 18, 911 01 Trenčín IČO: 46 752 633 / DIČ: 202 355 3521 / IČ DPH: SK202 355 3521 zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Trenčín odd. Sro, vložka č. 30773/R

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře J&S Group, s.r.o. (Fotbalovysen.cz, Futbalovysen.sk a Sportovysen.sk) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu organizované cestovní kanceláří J&S Group, s.r.o. (Fotbalovysen.cz, Futbalovysen.sk a Sportovysen.sk) , IČO: 46752633, se sídlem Sibírska 18, 911 01 Trenčín. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o zprostředkování zájezdu, kterou cestovní kancelář J&S Group, s.r.o.(Fotbalovysen.cz, Futbalovysen.sk a Sportovysen.sk) uzavírá s objednavatelem zájezdu.

SMLUVNÍ VZTAHY

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&S Group, s.r.o. (Fotbalovysen.cz, Futbalovysen.sk a Sportovysen.sk) – dále jen CK – a objednavatelem (fyzická nebo právnická osoba) vzniká na základě: a) uzavření smlouvy o zprostředkování zájezdu. Potvrzením smluvního vztahu se CK zavazuje, že objednavatelovi a všem dalším účastníkům zájezdu (dále jen objednavatel) obstará předem nabízenou kombinaci služeb cestovního ruchu (dále jen zájezd). Potvrzením smluvního vztahu se objednavatel zavazuje, že zaplatí dohodnutou cenu za zájezd. Objednavatel zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů, které uvedl za sebe a i ostatní účastníky zájezdu do smlouvy o zprostředkování zájezdu.

CENA ZÁJEZDU

Cena zájezdu je stanovená dohodou mezi objednavatelem a CK. Ceny jednotlivých zájezdů a souvisejících služeb jsou uvedené v ceníku katalogu, případně na stránce www.futbalovysen.sk. V základní ceně zájezdu jsou zahrnuté ty služby, které jsou uvedeny u jednotlivých nabídek zájezdu jako služby, které cena zahrnuje. Ostatní služby jsou uvedené jako povinný nebo naopak nepovinný poplatek. CK si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu (ne však v průběhu 20 dní před začátkem zájezdu), pokud dojde k: - zvýšení dopravních nákladů včetně cen pohonných hmot, - zvýšení plateb spojených s dopravou, například leteckých a přístavních poplatků, které jsou zahrnuté v ceně zájezdu, - změně kurzu Eura použitého na určené ceny zájezdu v průměru o víc jak 5%, pokud k tomuto zvýšení dojde do 21.dne před začátkem zájezdu a to o sumu, o kterou se zvýší cena nebo platba podle ods. 2) písm. a) a b) oproti ceně služeb nebo plateb zahrnutých v ceně zájezdu, v případě podle ods. 2) písm. c) o sumu odpovídající procentuální výši změně kurzu. Písemné oznámení o zvýšení ceny odešle CK objednavateli nejpozději 21 dní před začátkem zájezdu. Objednavateli tím nevzniká právo odstoupit od smlouvy bez zaplacení smluvních pokut.

VSTUPENKY

Vstupenka na akci umožňuje držiteli vstup do prostor stadionu, sportoviště, sály, nebo na akci, na které byla zakoupena (dále jen "Vstupenka"). Zabezpečení vstupenky / vstupenek pro objednavatele se považuje za jednotlivou podle těchto VSP. Cena uvedená na vstupence nemusí být cenou za vstupenku dohodnutou mezi objednavatelem a CK, jelikož cena CK zahrnuje ostatní náklady na zajištění vstupenky. Ustanovení těchto VSP se příslušné vztahují na službu zabezpečení vstupenek. Druhy vstupenek:

a) Standardní papírová vstupenka

b) Elektronická vstupenka určená k tisku (formát PDF)

c) Vstupenka ve formě členské karty, kterou je povinen objednatel vrátit CK po skončení akce

d) Vstupenka v mobilním zařízení tzv. mobilní vstupenka určená pro smartphony

CK je povinna předat objednateli vstupenku před zahájením akce organizovaným pořadatelům, přičemž objednatel je k tomu povinen poskytnout součinnost. CK předává vstupenku objednateli poštou, emailem, kurýrem nebo osobně (a to na prodejním místě CK, nebo v místě akce, podle možností a uvážení CK). Objednavatel nemá nárok na výběr způsobu a formy provedení a předání vstupenky. Ten je určen pořadatelem a CK.

CK neodpovídá za:

a) opožděné dodání objednaných Vstupenek zaviněné poštou, resp. expresní zásilkovou službou nebo jakéhokoli jiného subjektu zajišťujícího přepravu vstupenek, pokud je CK poskytla na přepravu včas;

b) opožděné dodání objednaných vstupenek zaviněné objednatelem vstupenky, který nerespektuje dodací podmínky pošty, resp. který si nevyzvedl své vstupenky včas;

c) nedodání vstupenek zaviněné neúplným, zastaralých nebo jakkoli nesprávným zadáním poštovní adresy nebo emailové adresy objednatelem vstupenky;

d) nedodání vstupenek z důvodu jejich nepřevzetí v sídle CK, resp. v místě akce, pokud byl objednatel o místě a čase předání včas upozorněn emailovou, telefonickou nebo jinou vhodnou formou;

e) nevyužití vstupenek na akci nebo zájezd.

Zadavatel se zavazuje dodat vstupenky pro různé počty objednavatele následovně:

a) Při objednávce 1ks samostatné vstupenky - umístění přesně podle vybrané kategorie (nikoliv sektoru) z mapky na webové stránce CK při objednání vstupenky nebo zájezdu

b) Při objednávce 2ks vstupenek - umístění ve dvojici vedle sebe (diagonálně, nad sebou, ob místo, vedle sebe přes schody, diagonálně přes schody) podle vybrané kategorie (ne sektoru) z mapky na webové stránce CK při objednání vstupenky nebo zájezdu

c) Při objednávce 3ks a většího lichého počtu Vstupenek - umístění ve dvojici nebo separátních dvojicích vedle sebe (diagonálně, nad sebou, ob místo, vedle sebe přes schody, diagonálně přes schody) + 1 samostatná vstupenka (dle možnosti a dostupnosti jak je uvedeno v písmenu d) co nejblíže k původní dvojici) přesně podle vybrané kategorie (nikoliv sektoru) z mapky na webové stránce CK při objednání vstupenky nebo zájezdu

d) Při objednávce 4ks a většího sudého poctu vstupenek - umístění v separátních dvojicích, z nichž každá dvojice je vedle sebe (diagonálně, nad sebou, ob místo, vedle sebe přes schody, diagonálně přes schody). Dvojice budou dle možnosti a dostupnosti co nejblíže u sebe, přesně podle vybrané kategorie (nikoliv sektoru) z mapky na webové stránce CK objednání vstupenky nebo zájezdu

e) V případě výslovné žádosti o skupinové sezení je nutné oznámit požadavek CK, aby bylo možné prověřit dostupnost skupinového sezení a určení doplatku za takovou objednávku "(například trojice vedle sebe, nebo čtveřice vedle sebe, přičemž se přihlíží k specifika v bodech a) až f),

Sezení ve dvojicích:

a) Vedle sebe

b) Diagonální

c) Nad sebou

d) Ob místo

e) Vedle sebe přes schody

f) Diagonální přes schody

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu objednané kategorie vstupenky, s automatickou refundací cenového doplatku při snížení kategorie. Ve výjimečných případech - pokud naroste cena vstupenky více než o 50% po úhradě objednatelem, kontaktuje CK klienta s možným řešením, tj. doplacením aktuální částky vstupenky ze strany objednatele nebo zrušením objednávky ze strany CK a refundací plné částky + 20% kreditem z celkové částky objednávky pro jakýkoli budoucí nákup. Zrušením objednávky zadavatel nepřebírá žádnou odpovědnost vůči objednateli, pokud má ten zakoupené další služby po vlastní ose (letenky, ubytování, transfery, další služby ...) V případě pokud by CK nezaobstarala vstupenku zaviněním třetí strany, automaticky refunduje klientovi zakoupené služby (zájezd, nebo samostatnou vstupenku) + poskytne klientovi 20% kredit pro jakýkoli budoucí nákup.

Zadavatel není pořadatelem akce a nepřebírá žádnou odpovědnost za průběh a organizaci akce. Zadavatel není pořadatelem akce a žádným způsobem neručí za změnu termínu, uskutečnění nebo organizaci akce. Objednatel vstupenek si je vědom, že po zakoupení vstupenek může dojít ke změně termínu, jeho zrušení nebo organizace akce, na které má zakoupenou vstupenku.

V případě li vstupenka vydána ve formě "valné karty", podle bodu 1 c) výše, je objednatel povinen vrátit nepoškozenou vstupenku delegátovi, případně následovat instrukce CK ihned po skončení akce. Pokud objednavatel sezónní permanentku CK nevrátí, je povinen CK zaplatit smluvní pokutu ve výši 200% z ceny Vstupenky která odpovídá nákladům na vydání nové Sezónní vstupenky a souvisejícím nákladům CK.

V případě zakoupení vstupenky, včetně jednotlivých druhů elektronických vstupenek, není možné od smlouvy se zadavatelem odstoupit a žádat vrácení ceny vstupenky, protože ve smyslu ust. § 7 odst. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě, přičemž smlouva na koupi vstupenky na akci představuje smlouvu, na jejímž základě se prodávající, tj zadavatel, zavazuje poskytnout objednateli vstupenky službu na volný čas, tj akci, v dohodnutém čase, resp. lhůtě konání akce.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

CK má právo na zaplacení ceny zájezdu stanovené ve smlouvě jako i všech doobjednaných služeb k zájezdu před jejich poskytnutím. Nároky na slevu uplatňuje objednavatel před uzavřením smlouvy o zprostředkování zájezdu. Slevy není možné uplatňovat dodatečně. Objednavatel je povinný při podpisu smlouvy uhradit 100% ceny zájezdu a všech doobjednaných služeb zájezdu.

REZERVACE

Objednavatel může uskutečnit rezervaci telefonicky nebo vyplněním a odesláním objednávky na stránce www.futbalovysen.sk. Rezervace bude zrušena, pokud nebude do 5 dní do CK doručena řádně vyplněná a podepsaná smlouva o zprostředkování zájezdu a uhrazená 100% cena zájezdu a všech doobjednaných služeb zájezdu.

ZMĚNY PODMÍNEK SMLOUVY

Objednavatel může před začátkem zájezdu oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Objednavatel tak může udělat ve lhůtě 30 dní před začátkem zájezdu a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového objednavatele, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a splňuje všechny dohodnuté podmínky zájezdu. Dnem doručení oznámení se v něm uvedená osoba stává objednavatelem. Původní objednavatel a nový objednavatel společně a nerozdílně zodpovídají za úhradu ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK v souvislosti s touto změnou vzniknou. Pokud je CK nucená před začátkem zájezdu změnit podstatnou podmínku smlouvy, navrhne objednavateli změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, uvede se v návrhu i nová cena. Objednavatel má právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí nebo od smlouvy odstoupí bez zaplacení smluvních pokut. Svoje rozhodnutí musí objednavatel písemně oznámit CK od 5 dnů od obdržení návrhu. Pokud se do této doby objednavatel nevyjádří, pokládá se za to, že s navrhovanou změnou smlouvy nesouhlasí a od smlouvy odstupuje. Přitom má objednavatel právo žádat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně ve kvalitě, která odpovídá službám dohodnutým v původní smlouvě, pokud CK může takový zájezd poskytnout. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Pokud je cena nového zájezdu nižší jako již uskutečněné platby, CK tento rozdíl bezodkladně objednavateli vrátí.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Objednavatel má právo na řádné poskytnutí smluvně dohodnutých a zaplacených služeb a právo vyžadovat informace o všech skutečnostech, které se týkají smluvně dohodnutých a zaplacených služeb. CK nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu poskytne objednavateli písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro objednavatele důležité a které jsou mu známé (dále jen pokyny), pokud nejsou uvedené ve smlouvě a to zejména: - upřesnění údajů s ohledem: dalších plateb za služby, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu: údaje o počtu a výši těchto dalších plateb, pokud jsou součástí zájezdu: ubytování, jeho názvu, polohy, kategorie a třídy, stupně vybavenosti a hlavních charakteristických znaků, pokud je součástí zájezdu: druhu, charakteristiky a kategorie dopravního prostředku: údaje o trase cesty, pokud je součástí zájezdu doprava: způsobu a rozsahu stravování, pokud je součástí zájezdu, - podrobnosti o možnosti kontaktu na nezletilou osobu nebo zástupce CK, na kterého se objednavatel v potížích v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc a který je oprávněný přijímat a řešit reklamace objednavatele v průběhu zájezdu, - všechny potřebné doklady, které potřebuje objednavatel na poskytnutí obstaraných služeb (např. Letenku, poukaz pro hotel na poskytnutí dohodnutého ubytování a stravování). V případě, že objednavatel ještě 7 dní před začátkem zájezdu pokyny nemá, je povinný bezodkladně o tom CK informovat, aby byla zabezpečená náprava. Pokud objednavatel 7 dní před odjezdem tuto skutečnost sám neoznámil, CK má za to, že objednavatel pokyny obdržel všas a kompletní. Pokud je smlouva uzavřena v čase kratším jak 7 dní před začátkem zájezdu, CK svojí povinnost (poskytnutí pokynů) splní při uzavírání smlouvy. CK je oprávněná uskutečnit v průběhu zájezdu operativní změny programu a poskytovaných služeb vynucené okolnostmi nebo pokud zjistí, že nebude moci zabezpečit program a služby podle smlouvy. Pokud pokračování zájezdu není možné zabezpečit jinak než prostřednictvím služby nižší kvality, je CK povinna vrátit objednavateli rozdíl ceny. Pokud objednavatel obdrží od CK v rámci zprostředkování zájezdu celoroční permanentku (season ticket) na fotbalový zápas, je povinný ji bezodkladně po skončení fotbalového zápasu vrátit CK. V případě ztráty, poškození nebo nevrácení celoroční permanentky (season ticket) je objednavatel povinný zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Eur.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, SMLUVNÍ POKUTY

Objednavatel má právo před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy (stornovat účast na zájezdu). Tímto je povinný uhradit CK smluvní pokuty dohodnuté touto smlouvou a CK okamžitě vrátí objednavateli zůstatek ceny zájezdu podle zrušení smlouvy. Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy zájezdu a důvodem jeho zrušení není porušení povinnosti zprostředkovatele, vzniká povinnost uhradit pokutu CK ve výši určené následujícím způsobem: - za zrušení zájezdu 30 dní a méně před začátkem zájezdu – 100% ceny zájezdu – za zrušení zájezdu 90 dní a méně před začátkem zájezdu – 75% ceny zájezdu – za zrušení zájezdu 91 a více před začátkem zájezdu – 50% ceny zájezdu. Vstupenku/členskou klubovou kartu/permanentku není možné vykoupit zpět, vrátit či vyměnit. Zprostředkovatel nezodpovídá za uspořádání ani za změnu zájezdu/události a není povinný o této změně objednavatele informovat. Pokud se objednavatel nedostaví na zájezd anebo nestihne odjezd dopravního prostředku anebo v průběhu zájezdu nečerpá některé z dohodnutých a zaplacených služeb, nemá nárok na finanční ani jinou kompenzaci za nečerpané služby. V případě porušení právních předpisů (např. Pasových, celních apod.), hradí objednavatel všechny následky na vlastní náklady. CK může odsoupit od smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho začátkem. V tuto chvíli může objednavateli nabídnout jiný zájezd v podobné kvalitě. Pokud takový zájezd nabídnout nemůže, okamžitě vrátí objednavateli celou sumu, kterou od něho obdržela. Pokud CK zruší zájezd v době kratší než-li 20 dní před jeho začátkem, objednavatel má právo na přiměřenou náhradu škody.

REKLAMACE

CK zodpovídá objednavateli za porušení závazků vyplívajících z uzavřené smlouvy. Objednavatel uplatní právo na odstranění chybně poskytnuté služby okamžitě a to u zprostředkovatele služby nebo u pověřeného zástupce CK, aby mohla být okamžitě sjednaná náprava. O uplatnění tohoto práva je nutné vytvořit písemný záznam ve spolupráci se zástupcem CK. Pokud CK nesplní povinnost vyplývající ze smlouvy anebo ze zákona řádně a včas, musí objednavatel uplatnit svoje právo písemně v CK okamžitě, nejpozději však do 3 měsíců od konce zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl zájezd skončit podle smlouvy, jinak právo zaniká. Na uznání nároků u chybně poskytnuté služby objednavatel předloží písemný záznam sepsaný při reklamaci. CK se zbavuje odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od smlouvy anebo porušením povinností, pokud prokáže, že škodu nezavinila ona nebo jeho dodavatelé služeb a že škoda byla způsobená samotným objednavatelem, třetí osobou, která není spojená s poskytovatelem zájezdu, událostí, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení všech sil, anebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností (viz maior). V těchto případech, mimo toho, že si objednavatel způsobí škodu sám, poskytne CK objednavateli okamžitou pomoc.

POJIŠTENÍ

Objednavatel zájezdu může mít pojištění zahrnuté v ceně zájezdu. CK poskytne objednavateli informace o komlexním cestovním pojištění (pojištění léčebných nákladů v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění při ztrátě zavazedel, zodpovědnosti za škodu, doplňkové asistenční služby a pojištění storno poplatků). Pojistný vztah vzniká mezi objednavatelem a pojišťovací společností. V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu s objednavatelem a CK nepříluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků v tomto vztahu. V ceně všech zájezdů je zahrnuté pojištění pro případ insolventnosti. Toto zákonné pojištění je zárukou jistoty a bezpečnosti Vámi vynaložených prostředků na dovolenou. CK má pojištěné klienty v cestovní pojišťovně UNION – pojistná smlouva č. 24-6364. Viz certifikát k pojistné smlouvě.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech CK jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o poskytnutí zájezdu. Objednavatel souhlasí s tím, aby CK zpracovávala jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě o zprostředkování zájezdu za účelem zabezpečení služeb cestovního ruchu a pro akviziční činnost. Doba platnosti souhlasu je stanovená dle občanského zákoníku, který ustanovuje lhůtu registrace smluv. Odvolání souhlasu je stanovené v rámci zákonných podmínek. Objednavatel zároveň prohlašuje, že je zplnomocněný udělit souhlas i na zpracování osobních údajů všech osob uvedených ve smlouvě. Objednavatel potvrzuje podpisem smlouvy o zprostředkování zájezdu, že s uvedenými všeobecnými podmínkami souhlasí a přijímá je v plném rozsahu. Orgán dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Trenčínský kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele. Vztahy mezi objednavatelem a CK, které nejsou upravené smlouvou o zprostředkování zájezdu se řídí příslušnými ustanoveními.

SOUHLAS ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CK se zavazuje dodržovat níže uvedená pravidla zacházení s údaji o objednatelů a návštěvnících.

Respektujeme Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše údaje. Údaje o Vás chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o Vašich objednávkách. K těmto údajům má přístup výlučně poskytovatel a jeho smluvní zprostředkovatel ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, kterým se provádí Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a Směrnice EU č. 2016/680 o ochraně osobních údajů pro policii a orgány činné v trestním řízení., Přijaté Evropským parlamentem a Radou. (General Data Protection Regulation - GDPR). Používáním webů fotbalovysen.cz, futbalovysen.sk, sportovysen.sk objednatel nebo návštěvník prohlašuje, že souhlasí, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny níže a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech dle požadavků Zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, kterým se provádí Nařízení EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů a Směrnice EU č. 2016/680 o ochraně osobních údajů pro policii a orgány činné v trestním řízení., Přijaté Evropským parlamentem a Radou. (General Data Protection Regulation - GDPR).

CK se zavazuje, že bude s osobními údaji objednavatele zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Objednatel uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Údaje, které poskytne objednatel, jsou nezbytné pro zpracování a vyřízení objednávky, vystavení faktury a další úkony dle obchodních podmínek. Pokud objednatel potřebné údaje neposkytne, poskytovatel má právo objednávku zrušit. Při objednávce se objednatel zavazuje poskytnout pravdivé informace. Udání nepravdivých informací je v rozporu se všeobecnými obchodními podmínkami.

Smluvní strany se dohodly, že pokud je objednatel fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu:

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailovou adresu, číslo cestovního dokladu, datum založení, expirace a místo vydání cestovního dokladu, národnost, místo narození, stát narození , adresu.

Objednatel odesláním žádosti o zasílání novinek e-mailem vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu poskytovatel zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích poskytovatele bez předchozí žádosti objednavatele na zaslání takovýchto zpráv a to na dobu neurčitou.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Klient má právo v souladu se zákonem č. 391/2015 CFU (Dále jako "Zákon") obrátit se na CK s žádostí o nápravu pokud není spokojen se způsobem, kterým CK vybavila jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že CK porušila jeho práva. Klient může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu, pokud CK na jeho žádost o nápravu odpověděla zamítavě nebo vůbec nereagoval do 30 dnů od jeho odeslání. Návrh lze podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu může klient využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 Zákona. Návrh je možné podat na kterýkoliv orgán alternativního řešení spotřebitelských sporů, jejichž seznam s odkazem je uveden na webové stránce CK přičemž právo volby má klient. Podrobný obsah návrhu je uveden v § 2 Zákona. Alternativní řešení sporu orgány alternativního řešení sporů je bezplatné. Náklady spojené s alternativním řešením sporu nese každá ze stran sporu samostatně bez možnosti jejich náhrady. Seznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na stránce MH SR - http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.