Obchodní podmínky | fotbalovysen.cz
Športové zájazdy

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

J&S Group, s.r.o. Cestovná kancelária so sídlom Sibírska 18, 911 01 Trenčín IČO: 46 752 633 / DIČ: 202 355 3521 / IČ DPH: SK202 355 3521 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín odd. Sro, vložka č. 30773/R

J&S Group, s.r.o. Cestovní kancelář se sídlem Sibírska 18, 911 01 Trenčín IČO: 46 752 633 / DIČ: 202 355 3521 / IČ DPH: SK202 355 3521 zapsaná v Obchodním registru Okresního soudu Trenčín odd. Sro, vložka č. 30773/R

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře J&S Group, s.r.o. (Futbalovysen.sk) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu organizované cestovní kanceláří J&S Group, s.r.o. (Futbalovysen.sk), IČO: 46752633, se sídlem Sibírska 18, 911 01 Trenčín. Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o zprostředkování zájezdu, kterou cestovní kancelář J&S Group, s.r.o. (Futbalovysen.sk) uzavírá s objednavatelem zájezdu.

SMLUVNÍ VZTAHY

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&S Group, s.r.o. (Futbalovysen.sk) – dále jen CK – a objednavatelem (fyzická nebo právnická osoba) vzniká na základě: a) uzavření smlouvy o zprostředkování zájezdu. Potvrzením smluvního vztahu se CK zavazuje, že objednavatelovi a všem dalším účastníkům zájezdu (dále jen objednavatel) obstará předem nabízenou kombinaci služeb cestovního ruchu (dále jen zájezd). Potvrzením smluvního vztahu se objednavatel zavazuje, že zaplatí dohodnutou cenu za zájezd. Objednavatel zodpovídá za správnost a úplnost všech údajů, které uvedl za sebe a i ostatní účastníky zájezdu do smlouvy o zprostředkování zájezdu.

CENA ZÁJEZDU

Cena zájezdu je stanovená dohodou mezi objednavatelem a CK. Ceny jednotlivých zájezdů a souvisejících služeb jsou uvedené v ceníku katalogu, případně na stránce www.futbalovysen.sk. V základní ceně zájezdu jsou zahrnuté ty služby, které jsou uvedeny u jednotlivých nabídek zájezdu jako služby, které cena zahrnuje. Ostatní služby jsou uvedené jako povinný nebo naopak nepovinný poplatek. CK si vyhrazuje právo jednostranně zvýšit cenu zájezdu (ne však v průběhu 20 dní před začátkem zájezdu), pokud dojde k: - zvýšení dopravních nákladů včetně cen pohonných hmot, - zvýšení plateb spojených s dopravou, například leteckých a přístavních poplatků, které jsou zahrnuté v ceně zájezdu, - změně kurzu Eura použitého na určené ceny zájezdu v průměru o víc jak 5%, pokud k tomuto zvýšení dojde do 21.dne před začátkem zájezdu a to o sumu, o kterou se zvýší cena nebo platba podle ods. 2) písm. a) a b) oproti ceně služeb nebo plateb zahrnutých v ceně zájezdu, v případě podle ods. 2) písm. c) o sumu odpovídající procentuální výši změně kurzu. Písemné oznámení o zvýšení ceny odešle CK objednavateli nejpozději 21 dní před začátkem zájezdu. Objednavateli tím nevzniká právo odstoupit od smlouvy bez zaplacení smluvních pokut.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

CK má právo na zaplacení ceny zájezdu stanovené ve smlouvě jako i všech doobjednaných služeb k zájezdu před jejich poskytnutím. Nároky na slevu uplatňuje objednavatel před uzavřením smlouvy o zprostředkování zájezdu. Slevy není možné uplatňovat dodatečně. Objednavatel je povinný při podpisu smlouvy uhradit 100% ceny zájezdu a všech doobjednaných služeb zájezdu.

DÁRKOVÉ A SLEVOVÉ POUKAZY

CK nabízí možnost zakoupení dárkových poukazů v libovolných hodnotách. Pokud není uvedeno jinak, platnost poukazu je 12 měsíců od jeho zakoupení. Kupující / obdarovaný si může průkaz uplatnit při dohodnutých produktech CK. Jeden dárkový poukaz lze uplatnit pouze na jeden zájezd (SoOZ). Při promo akcích a u partnerů CK je možnost zakoupení slevových dárkových poukazů (dále jen ZDP). ZDP mají časově omezenou platnost a nelze je kombinovat ve větších množstvích. ZDP nelze kombinovat s klasickými dárkovými poukazy.

REZERVACE

Objednavatel může uskutečnit rezervaci telefonicky nebo vyplněním a odesláním objednávky na stránce www.futbalovysen.sk. Rezervace bude zrušena, pokud nebude do 5 dní do CK doručena řádně vyplněná a podepsaná smlouva o zprostředkování zájezdu a uhrazená 100% cena zájezdu a všech doobjednaných služeb zájezdu.

ZMĚNY PODMÍNEK SMLOUVY

Objednavatel může před začátkem zájezdu oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. Objednavatel tak může udělat ve lhůtě 30 dní před začátkem zájezdu a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového objednavatele, že souhlasí s uzavřenou smlouvou a splňuje všechny dohodnuté podmínky zájezdu. Dnem doručení oznámení se v něm uvedená osoba stává objednavatelem. Původní objednavatel a nový objednavatel společně a nerozdílně zodpovídají za úhradu ceny zájezdu a úhradu nákladů, které CK v souvislosti s touto změnou vzniknou. Pokud je CK nucená před začátkem zájezdu změnit podstatnou podmínku smlouvy, navrhne objednavateli změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny zájezdu, uvede se v návrhu i nová cena. Objednavatel má právo se rozhodnout, zda se změnou souhlasí nebo od smlouvy odstoupí bez zaplacení smluvních pokut. Svoje rozhodnutí musí objednavatel písemně oznámit CK od 5 dnů od obdržení návrhu. Pokud se do této doby objednavatel nevyjádří, pokládá se za to, že s navrhovanou změnou smlouvy nesouhlasí a od smlouvy odstupuje. Přitom má objednavatel právo žádat, aby mu CK na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně ve kvalitě, která odpovídá službám dohodnutým v původní smlouvě, pokud CK může takový zájezd poskytnout. Při uzavření nové smlouvy se platby uskutečněné na základě původní smlouvy považují za platby podle nové smlouvy. Pokud je cena nového zájezdu nižší jako již uskutečněné platby, CK tento rozdíl bezodkladně objednavateli vrátí.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Objednavatel má právo na řádné poskytnutí smluvně dohodnutých a zaplacených služeb a právo vyžadovat informace o všech skutečnostech, které se týkají smluvně dohodnutých a zaplacených služeb. CK nejpozději 7 dní před začátkem zájezdu poskytne objednavateli písemně další podrobné informace o všech skutečnostech, které jsou pro objednavatele důležité a které jsou mu známé (dále jen pokyny), pokud nejsou uvedené ve smlouvě a to zejména: - upřesnění údajů s ohledem: dalších plateb za služby, které nejsou zahrnuty v ceně zájezdu: údaje o počtu a výši těchto dalších plateb, pokud jsou součástí zájezdu: ubytování, jeho názvu, polohy, kategorie a třídy, stupně vybavenosti a hlavních charakteristických znaků, pokud je součástí zájezdu: druhu, charakteristiky a kategorie dopravního prostředku: údaje o trase cesty, pokud je součástí zájezdu doprava: způsobu a rozsahu stravování, pokud je součástí zájezdu, - podrobnosti o možnosti kontaktu na nezletilou osobu nebo zástupce CK, na kterého se objednavatel v potížích v průběhu zájezdu může obrátit s žádostí o pomoc a který je oprávněný přijímat a řešit reklamace objednavatele v průběhu zájezdu, - všechny potřebné doklady, které potřebuje objednavatel na poskytnutí obstaraných služeb (např. Letenku, poukaz pro hotel na poskytnutí dohodnutého ubytování a stravování). V případě, že objednavatel ještě 7 dní před začátkem zájezdu pokyny nemá, je povinný bezodkladně o tom CK informovat, aby byla zabezpečená náprava. Pokud objednavatel 7 dní před odjezdem tuto skutečnost sám neoznámil, CK má za to, že objednavatel pokyny obdržel všas a kompletní. Pokud je smlouva uzavřena v čase kratším jak 7 dní před začátkem zájezdu, CK svojí povinnost (poskytnutí pokynů) splní při uzavírání smlouvy. CK je oprávněná uskutečnit v průběhu zájezdu operativní změny programu a poskytovaných služeb vynucené okolnostmi nebo pokud zjistí, že nebude moci zabezpečit program a služby podle smlouvy. Pokud pokračování zájezdu není možné zabezpečit jinak než prostřednictvím služby nižší kvality, je CK povinna vrátit objednavateli rozdíl ceny. Pokud objednavatel obdrží od CK v rámci zprostředkování zájezdu celoroční permanentku (season ticket) na fotbalový zápas, je povinný ji bezodkladně po skončení fotbalového zápasu vrátit CK. V případě ztráty, poškození nebo nevrácení celoroční permanentky (season ticket) je objednavatel povinný zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Eur.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, SMLUVNÍ POKUTY

Objednavatel má právo před začátkem zájezdu odstoupit od smlouvy (stornovat účast na zájezdu). Tímto je povinný uhradit CK smluvní pokuty dohodnuté touto smlouvou a CK okamžitě vrátí objednavateli zůstatek ceny zájezdu podle zrušení smlouvy. Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy zájezdu a důvodem jeho zrušení není porušení povinnosti zprostředkovatele, vzniká povinnost uhradit pokutu CK ve výši určené následujícím způsobem: - za zrušení zájezdu 30 dní a méně před začátkem zájezdu – 100% ceny zájezdu – za zrušení zájezdu 90 dní a méně před začátkem zájezdu – 75% ceny zájezdu – za zrušení zájezdu 91 a více před začátkem zájezdu – 50% ceny zájezdu. Vstupenku/členskou klubovou kartu/permanentku není možné vykoupit zpět, vrátit či vyměnit. Zprostředkovatel nezodpovídá za uspořádání ani za změnu zájezdu/události a není povinný o této změně objednavatele informovat. Pokud se objednavatel nedostaví na zájezd anebo nestihne odjezd dopravního prostředku anebo v průběhu zájezdu nečerpá některé z dohodnutých a zaplacených služeb, nemá nárok na finanční ani jinou kompenzaci za nečerpané služby. V případě porušení právních předpisů (např. Pasových, celních apod.), hradí objednavatel všechny následky na vlastní náklady. CK může odsoupit od smlouvy z důvodu zrušení zájezdu před jeho začátkem. V tuto chvíli může objednavateli nabídnout jiný zájezd v podobné kvalitě. Pokud takový zájezd nabídnout nemůže, okamžitě vrátí objednavateli celou sumu, kterou od něho obdržela. Pokud CK zruší zájezd v době kratší než-li 20 dní před jeho začátkem, objednavatel má právo na přiměřenou náhradu škody.

REKLAMACE

CK zodpovídá objednavateli za porušení závazků vyplívajících z uzavřené smlouvy. Objednavatel uplatní právo na odstranění chybně poskytnuté služby okamžitě a to u zprostředkovatele služby nebo u pověřeného zástupce CK, aby mohla být okamžitě sjednaná náprava. O uplatnění tohoto práva je nutné vytvořit písemný záznam ve spolupráci se zástupcem CK. Písemné reklamace podané přímo v CK J&S Group s.r.o. budou vyřizovány ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů, v odůvodněných případech (zejména pokud se vyžaduje zhodnocení a zjištění skutečností služby) do 30 dnů ode dne doručení reklamace. Pokud CK nesplní povinnost vyplývající ze smlouvy anebo ze zákona řádně a včas, musí objednavatel uplatnit svoje právo písemně v CK okamžitě, nejpozději však do 3 měsíců od konce zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl zájezd skončit podle smlouvy, jinak právo zaniká. Na uznání nároků u chybně poskytnuté služby objednavatel předloží písemný záznam sepsaný při reklamaci. CK se zbavuje odpovědnosti za škodu způsobenou odstoupením od smlouvy anebo porušením povinností, pokud prokáže, že škodu nezavinila ona nebo jeho dodavatelé služeb a že škoda byla způsobená samotným objednavatelem, třetí osobou, která není spojená s poskytovatelem zájezdu, událostí, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení všech sil, anebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností (viz maior). V těchto případech, mimo toho, že si objednavatel způsobí škodu sám, poskytne CK objednavateli okamžitou pomoc.

POJIŠTENÍ

Objednavatel zájezdu může mít pojištění zahrnuté v ceně zájezdu. CK poskytne objednavateli informace o komlexním cestovním pojištění (pojištění léčebných nákladů v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění při ztrátě zavazedel, zodpovědnosti za škodu, doplňkové asistenční služby a pojištění storno poplatků). Pojistný vztah vzniká mezi objednavatelem a pojišťovací společností. V jednání o odškodnění pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu s objednavatelem a CK nepříluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků v tomto vztahu. V ceně všech zájezdů je zahrnuté pojištění pro případ insolventnosti. Toto zákonné pojištění je zárukou jistoty a bezpečnosti Vámi vynaložených prostředků na dovolenou. CK má pojištěné klienty v cestovní pojišťovně UNION – pojistná smlouva č. 24-6382. Viz certifikát k pojistné smlouvě v horní části webu.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech CK jsou neoddělitelnou součástí smlouvy o poskytnutí zájezdu. Objednavatel souhlasí s tím, aby CK zpracovávala jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě o zprostředkování zájezdu za účelem zabezpečení služeb cestovního ruchu a pro akviziční činnost. Doba platnosti souhlasu je stanovená dle občanského zákoníku, který ustanovuje lhůtu registrace smluv. Odvolání souhlasu je stanovené v rámci zákonných podmínek. Objednavatel zároveň prohlašuje, že je zplnomocněný udělit souhlas i na zpracování osobních údajů všech osob uvedených ve smlouvě. Objednavatel potvrzuje podpisem smlouvy o zprostředkování zájezdu, že s uvedenými všeobecnými podmínkami souhlasí a přijímá je v plném rozsahu. Orgán dozoru je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Trenčínský kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele. Vztahy mezi objednavatelem a CK, které nejsou upravené smlouvou o zprostředkování zájezdu se řídí příslušnými ustanoveními.